Privacy policy

Bescherming persoonsgegevens 

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst andere relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en PayPro in het bijzonder het voltooien van transacties;
  • om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

PayPro behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat PayPro in dit geval het recht voorbehouden om alle informatie van en over u op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. PayPro behoudt zich daarnaast het recht voor om, bij verdenking van misbruik, nadere gegevens over u op te vragen bij derden, waaronder onze klanten. Indien wij dat noodzakelijk vinden treffen wij passende maatregelen , waaronder uitsluiting van onze website en diensten en aangifte bij de politie.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels. Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of indien u andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot de directie van PayPro.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of PayPro kunt u terecht bij info@paypro.nl.