Vraag? Stuur ons een bericht

+31 6 26 52 78 57

Wij verwerken online betalingen sinds 2006

Disclaimer

Algemeen

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Je bent verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Wij behouden ons het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, dan wel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Wij behouden ons hiertoe het recht voor iedere toegang tot deze website te monitoren.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door jezelf worden gebruikt. Het is je conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Je dient er bewust van te zijn dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Verlenen van betaaldiensten

PayPro B.V. is als vergunninghoudende betaaldienstverlener ingeschreven in het door De Nederlandsche Bank N.V. op grond van artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht gehouden register. Op grond van haar vergunning staat PayPro B.V. onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Overige

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Op de diensten van PayPro B.V., waaronder transacties, zijn de Algemene Voorwaarden van PayPro B.V. van toepassing. Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze disclaimer niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van je gegevens.

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, de website of PayPro kunt u terecht bij het contactfomulier.

Gun jezelf de tijd en focus je volledig op je bedrijf

Wil jij ook een betaaldienstverlener waar anti-fraude de allerhoogste prioriteit heeft?