Vraag? Stuur ons een bericht

+31 6 26 52 78 57

Wij verwerken online betalingen sinds 2006

Algemene Verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden [Algemene Voorwaarden] wordt verstaan onder:

Aanvangsdatum:
de datum waarop de Overeenkomst door Partijen is aangegaan zoals vermeld in de Overeenkomst

Afnemer:
consument of een organisatie die met PayPro is overeengekomen dat leverancier een (digitaal) product of dienst levert aan de betreffende consument, of organisatie tegen betaling van een overeengekomen vergoedingAlgemene

Voorwaarden:
deze Algemene voorwaarden van PayProBewaarinstelling:
Stichting PayPro Cliëntgelden, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50399292

Financiële Instelling:
een instelling die Betaalmethoden aanbiedt, Betalingen initieert en/of verwerkt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan met PayPro, Lerancier of Afnemer

Leverancier:
een natuurlijke- of rechtspersoon waarbij PayPro producten en/of diensten afneemt

Overeenkomst:
een afspraak tussen afnemer en PayPro met betrekking tot het leveren van een product en/of dienst, waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien

PayPro:
PayPro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50398784, een betaalinstelling zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft, met vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. op basis van artikel 2:3a Wft

Partij:
leverancier, afnemer en PayPro

Product:
alle artikelen [roerende zaken] en diensten die afnemer bestelt en/of afneemt

Schriftelijk:
per brief of per email of andere elektronische wegen

Tegenrekening:
het IBAN nummer op naam van een Leverancier uitgegeven door een onder toezicht staande bank ten aanzien waarvan PayPro uit hoofde van de Overeenkomst gelden kan (laten) betalen of ontvangen

Webapplicatie:
het door PayPro aan Leverancier beschikbaar gestelde online gebruikersaccount waarmee Leverancier gebruik kan maken van de Betaaldiensten

Website:
www.PayPro.nl

Werkdag:
maandag tot en met vrijdag van 9:00 ’s ochtends tot 17:00 ’s middags, met uitzondering van nationale feestdagen

Wft:
de Wet op het financieel toezicht en daarop gebaseerde regelgeving zoals die van tijd tot tijd luiden

2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die betrekking hebben op of voortvloeien uit het verlenen van diensten door PayPro.
 2. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst gestelde voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze door PayPro Schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. PayPro is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te veranderen. PayPro zal Schriftelijk informeren over een wijziging van de Algemene Voorwaarden. Indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor afnemer niet acceptabel zijn, is afnemer gerechtigd de samenwerking te beëindigen. Indien afnemer niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld tot beëindiging van de samenwerking overgaat, wordt afnemer geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 5. In afwijking van lid 4 van dit artikel zal een door PayPro aangebrachte wijziging in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst zonder voorafgaande mededeling daarvan door PayPro aan afnemer bindend zijn voor PayPro en afnemer indien die wijziging naar het redelijk oordeel van PayPro verband houdt met of voortvloeit uit (een wijziging van) reglementen of regelgeving, een rechterlijke uitspraak, instructie of bindend advies waaraan PayPro is gebonden of zich gebonden acht en deze wijziging binnen een maand dient te worden doorgevoerd.
 6. In geval van strijdigheid tussen door PayPro Schriftelijk bevestigde nadere afspraken in de zin van lid 2 van dit artikel en de Overeenkomst en de Algemene (leverings) Voorwaarden is de volgende rangorde van toepassing: (1) door PayPro Schriftelijk bevestigde nadere afspraken; (2) de Overeenkomst; en (3) de Algemene (leverings) Voorwaarden.

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, alsmede de door PayPro opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door PayPro worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Leverancier staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PayPro verstrekte gegevens waarop PayPro haar aanbieding baseert.

4. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes door PayPro – in welke vorm ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. PayPro kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. PayPro behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. PayPro is bevoegd om te allen tijde de onderhandelingen met afnemer af te breken zonder opgave van reden(en) en is daarbij op generlei wijze tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.

5. Prijzen en betalingen

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijzen en prijsopgaven onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen.
 2. PayPro heeft het recht om de prijzen tussentijds te wijzigen. Dit is ook van toepassing als er omstandigheden voordoen waarop de prijzen zijn gebaseerd.
 3. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen de vermelde betalingstermijn. Afnemer is niet gerechtigd om enige vordering op PayPro te verrekenen met de door afnemer in rekening gebrachte bedragen.

6. Levering

 1. Hieronder wordt verstaan de levering van de gehele bestelling danwel een gedeelte daarvan. PayPro is gerechtigd om in delen te leveren en afzonderlijk te factureren, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij levering gaat het risico van het product over naar de afnemer. Afnemer treedt in verzuim als het product niet of niet tijdig wordt afgenomen. De kosten van verzuim komen voor rekening van afnemer.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van het product gaat over op afnemer als de afnemer alle vorderingen van PayPro heeft voldaan.
 2. Indien de eigendom van het product niet over is gegaan op de afnemer, is de afnemer niet gerechtigd om de producten te verhuren, te vervreemden, in gebruik te geven of te verpanden.
 3. PayPro is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien afnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Afnemer is verplicht de deurwaarder, bewindvoerder of curator te wijzen op de rechten van PayPro. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. PayPro zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8. Garantievoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen, kan de afnemer een beroep doen op het door PayPro gegeven garantie. De afnemer dient PayPro veertien [14} dagen het product ter beschikking te stellen om het te onderzoeken.
 2. Gebreken aan het product, zoals het ontstaan van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade tijdens het transport van afnemer, valt niet onder garantie. Dit is ook van toepassing indien het product onzorgvuldig of op onjuiste wijze is gebruikt of het product zonder toestemming van PayPro is gewijzigd.

9. Aansprakelijkheid

 1. PayPro is slechts aansprakelijk voor zover dat uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijkt.
 2. PayPro is uitsluitend aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PayPro.
 3. De totale aansprakelijkheid van PayPro zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door PayPro aan afnemer te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

10. Overmacht

 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe gehinderd zijn als gevolg van overmacht. Van overmacht is sprake als de niet-nakoming niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan de schuld van de Partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien een situatie van overmacht langer dan 7 dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door Schriftelijke mededeling onmiddellijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voorts iets verschuldigd zullen zijn.
 3. Onder overmacht in het kader van de Betaaldienstverlening wordt in ieder geval, zonder andere mogelijke gevallen van overmacht uit te sluiten, wel gerekend:
  1. vertraging in dan wel het uitblijven van de uitvoering van de Betaaldienstverlening door PayPro voor zover deze is toe te rekenen aan:een internationaal conflict;
   • een gewelddadige, terroristische of gewapende actie;
   • een maatregel van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;
   • een maatregel van een toezichthoudende instantie;
   • een boycotactie;
   • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
   • een storing in de elektriciteitsvoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur van PayPro of van derden;
   • een natuurramp;
   • een brand;
   • wateroverlast;
   • een overval; of
   • een kernramp,
  2. vertraging in dan wel het uitblijven van de uitvoering van de dienstverlening door PayPro alsmede alle andere mogelijke gevolgen zoals het openbaar worden van betaalgegevens en het veranderen van de status van Betalingen voor zover deze is toe te rekenen aan de moedwillige en op de dienstverlening van PayPro gerichte interruptie, penetratie, manipulatie, vernieling of ontvreemding door derden.
 4. Tevens zal als overmacht worden gekenmerkt de gebeurtenis waarbij een door PayPro ingeschakelde derde haar dienstverlening jegens PayPro beëindigt ten gevolge van een aanvraag tot surseance van betaling, de derde in staat van faillissement is verklaard of wordt geliquideerd, met dien verstande dat deze beëindiging van de dienstverlening door de derde niet is te wijten aan enig onrechtmatig handelen van PayPro. PayPro heeft de verplichting zich in te spannen om de betreffende dienstverlening zo spoedig mogelijk door een andere instelling te laten verrichten.

11. Opschorten en ontbinden

 1. Afnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de afnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 2. In geval van verzuim van afnemer is PayPro gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan afnemer en/of het door afnemer eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

12. Persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerken Partijen persoonsgegevens. Elke Partij kwalificeert als verantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens voor zover de Partij die voor eigen doeleinden en met eigen middelen verwerkt.
 2. Elke Partij garandeert dat zij de persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en passende technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen zal nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13. Klachten

Een klacht over de dienstverlening van PayPro dient Schriftelijk, voorzien van naam, adres en vestigingsplaats van afnemer en een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend bij PayPro.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. Indien PayPro als eisende partij optreedt is zij, in afwijking van het voorgaande en voor zover van toepassing, bevoegd een geschil aanhangig te maken bij een ten aanzien van een Leverancier in aanmerking komende buitenlandse rechter.