Algemene Voorwaarden PayPro

 1. Werkingssfeer
  1. Door ondertekening door Cliënt van de Raamovereenkomst hebben de AVP kracht van overeenkomst tussen Cliënt en PayPro.
  2. Hetin de AVP bepaalde geldt voor alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen Cliënt en PayPro met betrekking tot door PayPro te verlenen betaaldiensten voor zover daar niet van is afgeweken in de Raamovereenkomst of andere voorwaarden die van toepassing zijn op de door PayPro verleende betaaldiensten.
 2. Definities
  • AVP:Algemene Voorwaarden PayPro;
  • VSB:Voorwaarden STG PayPro Clientgelden, welke van toepassing zijn op alle betalingen naar en van de Stichting alsook het feitelijke beheer van de ontvangen gelden;
  • Bankrekening:de ten behoeve van Cliënt(en) bij één of meerdere banken aangehouden bankrekening(en) op naam van de Stichting;
  • Begunstigde;Natuurlijke of rechtspersoon die de beoogde ontvanger is van de geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft;
  • Betaalinstrument:de gepersonaliseerde pagina voor Cliënt op de website van PayPro via welke pagina Cliënt Betaalopdrachten kan geven;
  • Betaalopdracht:een door Cliënt of door een door Cliënt aangewezen begunstigde aan PayPro gegeven opdracht om een Betalingstransactie uit te voeren;
  • Betalingstransactie:een door een Betaalopdracht geïnitieerde handeling waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd of overgemaakt met gebruikmaking van de Rekening;
  • Cliënt;een natuurlijke of rechtspersoon op naam van wie de Rekening is gesteld;
  • PayPro:PayPro B.V. ;
  • Raamovereenkomst:een door Cliënt en PayPro rechtsgeldig ondertekende raamovereenkomst inzake betaaldiensten, met inbegrip van de bijlagen, de AVP, de VSB en de Algemene Informatie PayPro;
  • Rekening:de ten behoeve van Cliënt bijgehouden administratie waaruit blijkt welke gelden de Stichting houdt voor rekening en risico van Cliënt;
  • Stichting:de STG PayPro Clientgelden;
  • Wachtwoord:door PayPro aan Cliënt verstrekte strikt persoonlijke code die Cliënt in staat stelt door middel van het Betaalinstrument een Betaalopdracht te geven;
  • Website:de website van PayPro: www.paypro.nl;
  • Werkdag:de tijd gelegen tussen 8:30 en 17:00 van iedere dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
 3. Inschakeling van derden door PayPro
  1. PayPro is bevoegd om bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden.
  2. PayPro zal bij de keuze van de in dit artikel bedoelde derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. Inschakeling van derden door Cliënt
  1. Indien Cliënt derden inschakelt, blijft Cliënt verantwoordelijk voor de nakoming van de Raamovereenkomst.
  2. Indien Cliënt derden inschakelt, dient Cliënt er voor zorg te dragen dat voor zover van toepassing in de overeenkomst met de betreffende derde wordt opgenomen dat de derde de Raamovereenkomst zal naleven en dat Cliënt op eerste verzoek van PayPro nakoming van deze verplichtingen in rechte zal afdwingen.
 5. Informatie en communicatie
  1. Persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van PayPro, waaronder begrepen rekeningafschriften, kan door PayPro in plaats van op papier, op een andere duurzame gegevensdrager aan Cliënt worden verstrekt, zoals op de persoonlijke pagina van Cliënt op de Website.
  2. Niet persoonlijke informatie betreffende de betaaldienstverlening van PayPro wordt door PayPro verstrekt via de Website. PayPro zal ervoor zorgdragen dat deze informatie actueel en toegankelijk is.
  3. De communicatie tussen Cliënt en PayPro geschiedt schriftelijk. Onder schriftelijk wordt in de AVP mede verstaan iedere door PayPro geaccepteerde duurzame gegevensdrager als vermeld in de Algemene Informatie PayPro.
  4. Cliënt dient PayPro schriftelijk mee te delen naar welk adres persoonlijke informatie gezonden dient te worden. Cliënt dient een adreswijziging schriftelijk mee te delen aan PayPro.
  5. Opdrachten, opgaven en mededelingen van Cliënt aan PayPro dienen te worden gericht aan het adres van PayPro zoals vermeld in het document Algemene Informatie PayPro. Opdrachten, opgaven en mededelingen van Cliënt aan PayPro dienen duidelijk te zijn en de juiste gegevens te bevatten. Andere door PayPro goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen dient Cliënt in overeenstemming met de aanwijzingen van PayPro te gebruiken.
  6. Cliënt dient de door PayPro aan hem ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en communicatiemiddelen zorgvuldig te behandelen en te bewaren.
  7. Op verzoek van Cliënt verstrekt PayPro de Raamovereenkomst, de AVP, de VSB en de Algemene Informatie PayPro alsnog op papier.
  8. Op verzoek van Cliënt informeert PayPro Clënt vooraf wat van een bepaalde Betaalopdracht de maximale uitvoeringstermijn is en wat de kosten zijn.
 6. De Rekening
  1. Betalingstransacties worden geboekt op de Rekening.
  2. Na iedere Betalingstransactie verstrekt PayPro Cliënt hiervan een schriftelijk afschrift.
  3. Indien Cliënt en PayPro dit overeenkomen, verstrekt PayPro Cliënt de in lid 2 van dit artikel genoemde afschriften met een andere frequentie of op een andere wijze dan in lid 2 van dit artikel beschreven.
  4. Voor zover er rente die wordt vergoed over het creditsaldo, respectievelijk in rekening wordt gebracht over het debetsaldo, wordt dit gespecificeerd in de Algemene Informatie PayPro.
  5. PayProkan een rente baseren op een algemeen kenbare, door een derde vastgestelde referentievoet. Een zodanige rente maakt PayPro bekend in de Algemene Informatie PayPro, met vermelding van de datum waarop PayPro telkens de rente vaststelt. PayPro wijzigt een op een referentievoet gebaseerde rente met onmiddellijke ingang in geval van wijziging van de referentievoet. Van die wijziging doet PayPro uitsluitend mededeling in de Algemene Informatie PayPro.
 7. Het geven van Betaalopdrachten
  1. Cliënt kan PayPro slechts een Betaalopdracht geven via het Betaalinstrument en met gebruikmaking van het Wachtwoord. Betaalopdrachten kunnen alleen op een andere wijze aan PayPro worden gegeven indien dit uitdrukkelijk tussen Cliënt en PayPro is overeengekomen.
  2. Bij het geven van een Betaalopdracht dienen de aanwijzingen te worden gevolgd als vermeld bij het Betaalinstrument. Indien Cliënt die aanwijzingen niet volgt kan dat tot gevolg hebben dat PayPro de Betaalopdracht niet of met vertraging ontvangt, of wanneer PayPro de Betaalopdracht ontvangt deze niet kan uitvoeren.
  3. Cliënt kan rechtstreeks of via een begunstigde een Betaalopdracht aan PayPro geven.
  4. Cliënt kan door middel van een incassomachtiging aan een begunstigde, die begunstigde toestaan een Betaalopdracht te geven. Cliënt kan een incassomachtiging alleen beëindigen door de beëindiging mee te delen aan de betreffende begunstigde.
  5. Dient bij een Betaalopdracht de begunstigde te worden opgegeven dan kan dat uitsluitend worden gedaan door middel van een unieke identificator.
  6. Indien Cliënt PayPro hiertoe opdracht geeft, voert PayPro een Betaalopdracht met spoed uit.
 8. Ontvangen van Betaalopdrachten
  1. Het tijdstip waarop PayPro een op de juiste wijze gegeven Betaalopdracht ontvangt, wordt als moment van ontvangst van de Betaalopdracht gespecificeerd in dit artikel.
  2. PayPro maakt onmiddellijk na ontvangst van een Betaalopdracht aantekening van de datum en tijdstip van ontvangst, alsmede van de inhoud van de Betaalopdracht.
  3. Een Betaalopdracht die op een Werkdag vóór 17:00 door PayPro is ontvangen, geldt als op die dag ontvangen. Een Betaalopdracht die PayPro op die dag maar na 17:00 uur ontvangt, geldt als een Betaalopdracht die op de eerstvolgende Werkdag is ontvangen. Een Betaalopdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel moet PayPro hebben bereikt uiterlijk op de Werkdag die voorafgaat aan de in lid 4 van dit artikel gespecificeerde moment van ontvangst.
  4. Indien Cliënt aan PayPro opgeeft dat met de uitvoering van een Betaalopdracht eenmalig op een bepaalde datum of periodiek op een bepaalde dag van een periode moet worden begonnen, is die datum of die dag het in lid 1 van dit artikel genoemde moment van ontvangst. Geeft Cliënt aan PayPro op dat met de uitvoering van een Betaalopdracht periodiek per maandultimo moet worden begonnen, dan is de laatste Werkdag van de maand het in lid 1 van dit artikel genoemde moment van ontvangst.
  5. Valt het moment van ontvangst als genoemd in lid 1 van dit artikel niet op een Werkdag, dan wordt een Betaalopdracht die op dat moment is ontvangen beschouwd als ontvangen op de eerstvolgende Werkdag.
 9. Intrekken van een Betaalopdracht
  1. Cliënt kan een Betaalopdracht intrekken tot het moment van ontvangst als genoemd in artikel 7 lid 1 van de AVP. Intrekking van een Betaalopdracht kan slechts via het Betaalinstrument plaatsvinden.
  2. Cliënt kan een Betaalopdracht die op grond van een incassomachtiging door de Begunstigde is gegeven, intrekken tot aan het einde van de Werkdag die voorafgaat aan de Werkdag waarop met de uitvoering van de Betaalopdracht moet worden begonnen.
  3. Cliënt kan een Betaalopdracht die hij via de Begunstigde heeft gegeven niet intrekken nadat hij zijn instemming met de uitvoering van de Betaalopdracht heeft gegeven.
  4. Cliënt kan een Betaalopdracht die eenmalig op een bepaalde datum of periodiek op een bepaalde dag van een periode of per maandultimo moet worden uitgevoerd, intrekken tot aan het einde van de Werkdag die voorafgaat aan de Werkdag, waarop met de uitvoering van de Betaalopdracht moet worden begonnen.
 10. Weigeren van een Betaalopdracht
  1. Ondanks de instemming van Cliënt kan PayPro een Betaalopdracht weigeren uit te voeren, indien het beschikbare saldo op de Rekening onvoldoende is om het bedrag van de Betalingsopdracht af te schrijven. Bij het bepalen van het beschikbare saldo wordt een eventueel overeengekomen krediet in rekening-courant in aanmerking genomen.
  2. Ondanks instemming van de Cliënt weigert PayPro een Betaalopdracht uit te voeren indien:
   1. bij het geven van de Betaalopdracht niet de in artikel 7.1 van de AVP bedoelde aanwijzingen zijn gevolgd;
   2. bij een opdracht tot overmaken de Begunstigde niet is opgegeven door middel van een geschikte unieke identificator;
   3. de Betaalopdracht wordt gegeven door middel van een geblokkeerd Betaalinstrument of een geblokkeerd Wachtwoord; of
   4. een wettelijk voorschrift PayPro de uitvoering verbiedt.
  3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel kan PayPro te allen tijde een Betaalopdracht weigeren uit te voeren wegens een gerechtvaardigd vermoeden dat de Betaalopdracht frauduleus is of wegens het ontbreken van bewijs dat degene die de Betaalopdracht geeft daartoe bevoegd is.
  4. Indien PayPro weigert een Betaalopdracht uit te voeren, deelt zij dat,voor zover mogelijk met de reden daarvan, Cliënt mee binnen dezelfde termijn als die, waarbinnen PayPro de Betaalopdracht had moeten uitvoeren. PayPro doet de mededeling schriftelijk. De mededeling blijft achterwege indien een wettelijk voorschrift PayPro dit verbiedt.
 11. Hulp bij gebrekkige opdrachten
  1. Voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd helpt PayPro Cliënt bij de verbetering van feitelijke onjuistheden die tot weigering van de Betaalopdracht zouden kunnen leiden of hebben geleid.
  2. Indien een Betaalopdracht moet worden uitgevoerd met een unieke identificator, is PayPro niet verplicht de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens van de Begunstigde te controleren. Wanneer PayPro niettemin constateert dat Cliënt bij een Betaalopdracht een gebrekkig identificator heeft opgegeven, stelt PayPro Cliënt een verbeterde identificator voor. Slaagt PayPro er niet in de toestemming van Cliënt voor de verbetering te verkrijgen binnen dezelfde termijn als die, waarbinnen PayPro de Betaalopdracht had moeten uitvoeren, dan voert PayPro de Betaalopdracht uit met de unieke identificator die Cliënt heeft opgegeven. Is de unieke identificator dermate gebrekkig dat deze niet geschikt is om door PayPro, de betaaldienstverlener van de Begunstigde of een daartussen gelegen partij te worden verwerkt, dan weigert PayPro overeenkomstig artikel 10 lid 2 van de AVP de Betaalopdracht uit te voeren.
  3. Indien PayPro weigert een Betaalopdracht tot overmaken uit te voeren wegens een in artikel 10 van de AVP genoemde reden, dan onderzoekt PayPro, onverminderd artikel 10 lid 4 van de AVP, tot aan het einde van de tweede Werkdag volgend op het moment van ontvangst regelmatig of die reden nog bestaat. Indien uit dit onderzoek op enig moment blijkt dat deze reden niet langer bestaat, dan beschouwt PayPro, zonder dat Cliënt daarvoor een nieuwe Betaalopdracht hoeft te geven, de Betaalopdracht als op dat moment ontvangen en voert PayPro deze Betaalopdracht alsnog terstond uit, indien er geen andere reden is die zich tegen uitvoering van de Betaalopdracht verzet.
 12. Uitvoeren van Betaalopdrachten algemeen
  1. PayPro voert een Betaalopdracht slechts uit wanneer de Cliënt daarmee heeft ingestemd. Cliënt stemt in met de uitvoering van een Betaalopdracht door PayPro hiertoe opdracht te geven door middel van het Betaalinstrument en het Wachtwoord.
  2. Cliënt kan schriftelijk aan PayPro opgeven niet in te stemmen met, hetzij, een Betaalopdracht gegeven door een bepaalde Begunstigde ten gunste van een bepaalde rekening op grond van een incassomachtiging die de Begunstigde zegt te hebben ('Selectieve Incassoblokkade'), hetzij met enige Betaalopdracht gegeven door welke Begunstigde ook op grond van een incassomachtiging die de begunstigde zegt te hebben ('Algemene Incassoblokkade').
  3. Onder een Betaalopdracht tot overmaken van een bedrag in euro wordt in lid 3 tot en met 6 van dit artikel mede verstaan een Betaalopdracht tot overmaken van een bedrag in een andere valuta, indien voor de uitvoering van de Betaalopdracht slechts één valutawissel noodzakelijk is, bij die wissel de euro wordt omgewisseld tegen een valuta van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte en die valutawissel in dat land plaatsvindt.
  4. Bij een Betaalopdracht tot overmaken van een bedrag in euro draagt PayPro er zorg voor dat het bedrag uiterlijk aan het einde van de Werkdag die volgt op het moment van ontvangst van de Betaalopdracht is bijgeschreven op de rekening van de betaaldienstverlener van de Begunstigde.
  5. Het is PayPro toegestaan tot 1 januari 2012 voor het doen bijschrijven van het bedrag van de Betaalopdracht op de rekening van de Betaaldienstverlener van de Begunstigde twee Werkdagen meer te gebruiken dan de aantallen, genoemd in lid 4 van dit artikel.
  6. Bij een andere Betaalopdracht dan die genoemd in lid 4 van dit artikel is het PayPro toegestaan het bedrag van de Betaling niet eerder op de rekening van de betaaldienstverlener van de Begunstigde te doen bijschrijven dan aan het einde van de vierde Werkdag die volgt op het moment van ontvangst van de Betaalopdracht.
  7. Indien Cliënt de Begunstigde is van een Betaalopdracht die een derde via hem geeft of die hij op grond van een incassomachtiging namens een derde geeft, verzendt PayPro de Betaalopdracht aan de betaaldienstverlener van die derde binnen de termijn die PayPro daartoe met Cliënt is overeengekomen. Indien PayPro en Cliënt hiertoe geen termijn zijn overeengekomen, stuurt PayPro de Betaalopdracht onmiddellijk na het moment van ontvangst als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de AVP door aan de betaaldienstverlener van de betreffende betaler.
  8. PayPro begint met de uitvoering van een met spoed uit te voeren Betaalopdracht uiterlijk één uur nadat PayPro de Betaalopdracht overeenkomstig artikel 8 van de AVP van Cliënt heeft ontvangen.
  9. PayPro voert een Betalingsopdracht uit in de valuta die in de Betaalopdracht is opgegeven. Indien in de Betaalopdracht geen valuta is opgegeven dan is de Betaalopdracht in euro.
  10. Houdt een Betaalopdracht een overmaking in een andere valuta in dan de valuta van de Betaalrekening, dan gebruikt PayPro als grondslag voor de valutawissel een koers die is gebaseerd op de wisselkoers die tot stand komt op de belangrijkste valutamarkten, de referentiewisselkoers. De wisselkoers die PayPro gebruikt is een koers die binnen de maximale referentiewisselkoersfluctuatie van de dag ligt waarop de Betaalopdracht wordt uitgevoerd. PayPro hanteert per valuta een vaste marge ten opzichte van deze koers die staat vermeld in het tarieven overzicht. Een vooraf aan Cliënt opgegeven wisselkoers is een indicatie en bindt PayPro niet.
 13. Terugboeken van Betalingstransacties
  1. Op verzoek van Cliënt kan PayPro een Betalingstransactie terugboeken die PayPro met instemming van de Cliënt heeft uitgevoerd, indien:
   1. op het moment van instemming met de Betaalopdracht het exacte bedrag van de Betalingstransactie niet is gespecificeerd;
   2. het bedrag van de Betalingstransactie hoger ligt dan Cliënt op grond van zijn eerder uitgavenpatroon, de Raamovereenkomst en relevante andere aspecten van de Betaalopdracht, redelijkerwijs had kunnen verwachten; en
   3. Cliënt zijn verzoek doet binnen acht kalenderweken na de datum waarop het bedrag van de Betaaltransactie van zijn Rekening werd afgeschreven.
  2. Binnen tien Werkdagen na de Werkdag waarop PayPro het verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel van Cliënt ontvangt, boekt PayPro de Betalingstransactie terug dan wel informeert PayPro Cliënt niet tot terugboeking over te zullen gaan, onder vermelding van de reden hiervan. PayPro is niet verplicht de overige gevolgen van de Betalingstransactie ongedaan te maken.
  3. Indien PayPro niet overgaat tot terugboeking van de Betalingstransactie als bedoeld in lid 2 van dit artikel informeert PayPro Cliënt tot welke instantie Cliënt zich kan wenden indien hij deze weigering niet aanvaardt.
 14. Betwisten van Betalingstransacties
  1. Indien Cliënt niet akkoord gaat met een uitgevoerde Betaaltransactie omdat deze naar het oordeel van Cliënt:
   1. is uitgevoerd zonder zijn instemming; of
   2. de Betaaltransactie gebrekkig is uitgevoerd, meldt Cliënt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertien kalendermaanden na de datum waarop de Betaaltransactie, volgens het door PayPro aan Cliënt verstrekte rekeningafschrift, werd uitgevoerd of niet werd uitgevoerd, terwijl dit wel had moeten gebeuren schriftelijk aan PayPro.
  2. Heeft Cliënt conform lid 1 van dit artikel PayPro medegedeeld met een Betaaltransactie niet akkoord te gaan wegens het ontbreken van zijn instemming, dan maakt PayPro de betwiste Betaaltransactie na een beperkt eerste onderzoek onmiddellijk ongedaan, tenzij uit dat onderzoek duidelijke aanwijzingen blijken dat Cliënt met de Betaalopdracht heeft ingestemd. In dat laatste geval maakt PayPro de betwiste Betaaltransactie alleen dan ongedaan, indien bij het voortgezette onderzoek alsnog blijkt dat de instemming van Cliënt met de Betaalopdracht ontbreekt. Heeft PayPro een Betaaltransactie ongedaan gemaakt, dan kan zij haar alsnog op de Rekening boeken, indien uit voortgezet onderzoek blijkt dat Cliënt wel met de Betaalopdracht heeft ingestemd.
  3. Heeft Cliënt PayPro conform lid 1 van dit artikel PayPro meegedeeld een Betaaltransactie te betwisten wegens een gebrekkige uitvoering, dan maakt PayPro de gevolgen van de gebrekkige uitvoering onverwijld ongedaan op de door de wet bepaalde wijze, indien PayPro na onderzoek blijkt dat PayPro voor het gebrek in de uitvoering aansprakelijk is.
  4. Heeft Cliënt conform lid 1 van dit artikel PayPro meegedeeld een Betalingstransactie te betwisten wegens een gebrekkige uitvoering, dan spant PayPro zich op verzoek van Cliënt in om het bedrag van de Betaling te achterhalen en terug te krijgen, ongeacht of PayPro voor het gebrek in de uitvoering aansprakelijk is. PayPro hoeft daarin niet verder te gaan dan redelijkerwijs van PayPro kan worden verlangd. Op een teruggekregen bedrag mag PayPro het geld in mindering brengen dat PayPro de Cliënt vergoedde om de gevolgen van de gebrekkige uitvoering ongedaan te maken.
 15. Ontvangst van betalingen en valuteringdatum
  1. Zodra de Bankrekening wordt gecrediteerd naar aanleiding van een Betalingstransactie ten bate van Cliënt valuteert PayPro het bedrag van de Betalingstransactie en stelt PayPro dit bedrag aan Cliënt ter beschikking op de Rekening.
  2. PayPro valuteert het bedrag van debitering van de Rekening naar aanleiding van een Betaalopdracht niet eerder dan het tijdstip waarop het bedrag van de Betalingstransactie van de Bankrekening is gedebiteerd.
 16. Informatieplicht van Cliënt Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zijn, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover PayPro eerst van kracht zijn nadat PayPro daarvan door of namens Cliënt schriftelijk in kennis gesteld.
 17. Aansprakelijkheid algemeen
  1. Onverminderd de betreffende bepalingen in titel 7B van het Burgerlijk Wetboek, de VSB, de Raamovereenkomst en de artikelen 14 en 18 uit de AVP is PayPro aansprakelijk voor een gebrekkige uitvoering van een Betalingstransactie.
  2. Indien een gebrekkige uitvoering van een Betalingstransactie het gevolg is van een onjuiste unieke identificator, is PayPro slechts aansprakelijk indien PayPro de unieke indentificator die Cliënt heeft opgegeven of juist achterwege heeft gelaten, zonder diens toestemming heeft gewijzigd of heeft toegevoegd.
  3. In alle andere gevallen is PayPro aansprakelijk voor het bedrag van de betrokken Betalingstransactie, de kosten die Cliënt in rekening zijn gebracht en door Cliënt gederfde rente inkomsten.
  4. PayPro is niet aansprakelijk uit hoofde van de Raamovereenkomst in abnormale en/of onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil of inspanning van PayPro en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen, noch wanneer PayPro uit hoofde van Nederlandse of internationale wetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake - zonder daartoe beperkt te zijn – bij:
   1. eeninternationaal conflict;
   2. gewelddadige,terroristische of gewapende actie;
   3. een maatregel van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;
   4. een maatregel van een toezichthoudende instantie;
   5. een boycotactie;
   6. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
   7. een storing in de elektriciteitsvoorzieningen, in communicatieverbindingen of in
   8. apparatuur van PayPro of van derden;
   9. een natuurramp;
   10. een brand;
   11. wateroverlast;
   12. een overval; of
   13. een kernramp.
  5. Onverminderd lid 1 van dit artikel is PayPro niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door PayPro ingeschakelde derden, tenzij PayPro bij de keuze of de evaluatie van de dienstverlening van deze derden onzorgvuldig heeft gehandeld.
  6. Cliënt is aansprakelijk voor de correcte totstandkoming en inhoud van de tussen Cliënt en de eindafnemer gesloten overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende gevolgen. Cliënt garandeert PayPro aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen, waaronder de Wet Koop op Afstand en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  7. Cliënt erkent en aanvaardt zijn schadebeperkingsplicht en zal alles doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om eventuele schade tot een minimum te beperken. Indien Cliënt nalaat tijdig zijn schade te beperken, erkent en aanvaardt Cliënt dat alle schade vanaf het moment dat hij zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en risico is. PayPro is niet gehouden om, op het moment dat Cliënt zijn schade dient te beperken, Cliënt nogmaals te wijzen op het bestaan van zijn schadebeperkingsplicht.
 18. Aansprakelijkheid Betaalinstrument In afwijking van artikel 14 komt het verlies tot € 150 voor rekening van Cliënt, wanneer dat verlies voortvloeit uit Betalingstransacties die zijn gedaan voordat Cliënt PayPro conform artikel 22 lid 3 van de AVP heeft geïnformeerd dat de veiligheid van het Betaalinstrument niet meer zeker is of wanneer Cliënt zijn verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van het Betaalinstrument of het Wachtwoord onvoldoende in acht heeft genomen. Deed Cliënt dat laatste met opzet of met grove nalatigheid, of handelde Cliënt frauduleus dan komt in afwijking van artikel 14 en 17 van de AVP het gehele verlies voor rekening van Cliënt, onverminderd de plicht van Cliënt PayPro de overige schade die Cliënt heeft veroorzaakt te vergoeden.
 19. Gebrekkige uitvoering Indien een Betalingstransactie niet of gebrekkig is uitgevoerd, tracht PayPro na een schriftelijk verzoek van Cliënt onmiddellijk de Betalingstransactie te traceren en stelt PayPro Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte van de resultaten hiervan.
 20. Controle bescheiden PayPro
  1. Cliënt is gehouden de door PayPro aan hem verstrekte rekeningafschriften, nota's of andere opgaven onmiddellijk na ontvangst te controleren. Voorts dient Cliënt te controleren of Betalingen juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid is Cliënt gehouden PayPro daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
  2. Indien Cliënt de inhoud van door PayPro aan hem verstrekte rekeningafschriften, nota's of andere opgaven niet schriftelijk heeft betwist binnen 13 maanden nadat deze stukken de redelijkerwijs geacht kunnen worden Cliënt te hebben bereikt, geldt de inhoud van deze stukken als door Cliënt te zijn goedgekeurd en heeft Cliënt PayPro ten aanzien van deze stukken décharge verleend.
  3. De administratie van PayPro strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.
  4. In de in dit artikel bedoelde gevallen is PayPro gehouden om haar tekortkomingen te herstellen, onverminderd de verplichting van Cliënt medewerking te verlenen aan de door PayPro voorgestelde redelijke schadebeperkende maatregelen.
 21. Algemene Veiligheid
  1. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met het Betaalinstrument en het Wachtwoord en dient alle redelijke maatregelen - waaronder die, die PayPro voorschrijft - te nemen om de veiligheid te waarborgen en onbevoegd gebruik te voorkomen.
  2. Onder de redelijk maatregelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoort dat Cliënt zich regelmatig op de hoogte stelt van informatie met betrekking tot zorgvuldige omgang en te nemen maatregelen die PayPro op haar website plaatst onder Algemene Informatie PayPro.
  3. Zodra Cliënt een goede reden heeft om aan te nemen dat de veiligheid van het Betaalinstrument niet meer zeker is stelt hij PayPro daarvan telefonisch op de hoogte via het telefoonnummer dat is vermeld in de Algemene Informatie PayPro dan wel via een e-mail aan het adres als vermeld in de Algemene Informatie PayPro.
  4. Van een goede reden als genoemd in lid 3 van dit artikel is in ieder geval sprake indien Cliënt:
   1. merkt dat er één of meer Betaaltransacties via de Rekening zijn verricht waarvoor hij geen instemming heeft gegeven; of
   2. weet of vermoedt dat een daartoe niet bevoegde derde het Wachtwoord van Cliënt kent.
 22. Veilig bewaren Wachtwoord
  1. Cliënt dient het Wachtwoord zodanig te bewaren dat hiertoe niet bevoegde derden geen kennis van het Wachtwoord kunnen nemen.
  2. Cliënt dient geen makkelijk te achterhalen Wachtwoord te kiezen indien hij het Wachtwoord zelf kiest of wijzigt.
  3. Cliënt dient het Wachtwoord niet te laten gebruiken door en niet te laten zien aan daartoe niet bevoegde derden.
 23. Verplichtingen PayPro ten aanzien van het Betaalinstrument
  1. PayPro spant zich in het Betaalinstrument 95% van de tijd beschikbaar te laten zijn.
  2. PayPro zal geregeld onderhoud plegen aan het Betaalinstrument. PayPro is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in het Betaalinstrument aan te brengen. PayPro zal zich naar zijn beste kunnen en kunde inspannen onderbrekingen, fouten en gebreken te minimaliseren.
  3. PayPro spant zich in het Betaalinstrument, de verbinding en de gegevens adequaat te beveiligen.
 24. Blokkeren Betaalinstrument
  1. PayPro kan het gebruik van het Betaalinstrument blokkeren op grond van een objectief gerechtvaardigde reden die verband houdt met:
   1. de veiligheid van het Betaalinstrument;
   2. het vermoeden van frauduleus gebruik of gebruik van het Betaalinstrument zonder instemming van Cliënt welk vermoeden onder meer bestaat indien bij het gebruik van het Betaalinstrument drie keer een onjuist Wachtwoord wordt opgegeven; of
   3. het risico dat Cliënt niet in staat is zijn betalingsverplichtingen na te komen die voortvloeien uit een krediet in rekening-courant dat tussen Cliënt en PayPro is overeengekomen of wanneer dat laatste niet het geval is, uit een debetstand die op de Rekening is ontstaan.
  2. PayPro blokkeert het Betaalinstrument onmiddellijk nadat Cliënt PayPro op de hoogte heeft gesteld dat de veiligheid van het Betaalinstrument niet meer zeker is.
  3. Na blokkering van het Betaalinstrument zal PayPro afhankelijk van de reden van blokkering van het Betaalinstrument:
   1. Cliënt een nieuw Wachtwoord ter beschikking stellen; of
   2. de blokkering opheffen indien de reden die tot de blokkering aanleiding gaf niet meer bestaat.
  4. Wanneer PayPro het Betaalinstrument op eigen initiatief blokkeert, informeert zij Cliënt daaromtrent schriftelijk onder vermelding van de reden daarvan voorafgaand of indien dit niet mogelijk is onverwijld daarna. De kennisgeving blijft achterwege indien zij in strijd is met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen of indien een wettelijk voorschrift PayPro dit verbiedt. Blokkeert PayPro een Betaalinstrument op grond van een mededeling van Cliënt als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan bevestigt PayPro de blokkering aan Cliënt.
 25. Kosten
  1. PayPro is bevoegd om voor dienstverlening vergoedingen en kosten in rekening te brengen.
  2. PayPro is steeds bevoegd en onherroepelijk gemachtigd, maar niet gehouden, om aan haar toekomende vergoedingen en kosten direct ten laste van de Rekening te brengen dan wel in te houden op het ten bate van Cliënt te crediteren bedrag op de Rekening uit hoofde van een door PayPro voor Cliënt verrichte Betalingstransactie. Indien PayPro hiertoe overgaat informeert PayPro Cliënt omtrent het volledige bedrag van de Betalingstransactie en de door PayPro in rekening gebrachte kosten.
  3. Verder kan PayPro Cliënt vooraf bekend te maken kosten in rekening brengen voor:
   1. het in een andere frequentie of op een andere wijze verstrekken van een overzicht van het verloop van de Rekening dan in artikel 6 lid 2 van de AVP vermeld;
   2. een valutawissel;
   3. de uitvoering door PapyPro van de intrekking van een Betaalopdracht;
   4. de inspanning van PayPro om het bedrag van een Betaaltransactie te achterhalen en terug te krijgen in geval van een gebrekkige uitvoering, indien PayPro voor deze gebrekkige uitvoering niet aansprakelijk is;
   5. de hulp van PayPro bij een gebrekkige Betaalopdracht als beschreven in artikel 11 van de AVP;
   6. de kennisgeving als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de AVP;
   7. het terugverkrijgen van gelden op grond van artikel 14 lid 4 van de AVP; en
   8. het met spoed uitvoeren van een Betaalopdracht.
 26. Gebruik van logo's van derden. Cliënt maakt slechts gebruik van verwijzingen naar en of logo's van bij de door PayPro te verlenen betaaldiensten betrokken instellingen voor zover dat door deze instellingen is toegestaan.
 27. Beëindiging van de Overeenkomst en de Rekening
  1. Cliënt kan de Raamovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen.
  2. Indien Cliënt de Raamovereenkomst na verloop van minimaal twaalf maanden beëindigt, zijn aan de beëindiging geen kosten verbonden.
  3. Indien Cliënt of PayPro de Raamovereenkomst binnen twaalf maanden beëindigt kan PayPro Cliënt hierbij kosten in rekening brengen. Voor zover Cliënt periodieke kosten aan PayPro vooruit heeft betaald wordt het betreffende bedrag aan hem terugbetaald door middel van creditering van de Tegenrekening.
  4. PayPro kan de Raamovereenkomst te allen tijde, schriftelijk of via een andere duurzame drager, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden beëindigen. Cliënt wordt geacht de beëindiging van de Raamovereenkomst te hebben aanvaard indien hij PayPro niet vóór de beëindigingsdatum heeft geïnformeerd dat hij de beëindiging niet aanvaardt.
  5. Beëindiging van de Overeenkomst houdt tevens opheffing van de Rekening in.
  6. Na beëindiging van de Overeenkomst zullen de nog openstaande Betaalopdrachten worden afgewikkeld waarna een eventueel credit saldo zo spoedig mogelijk zal worden overgemaakt op de Tegenrekening. In geval van een debet saldo zal Cliënt terstond zorgdragen dat het saldo op de Rekening gelijk is aan nul. Gedurende de afwikkeling blijven de AVP en de VSB van kracht.
 28. Verwerking persoonsgegevens Cliënt gaat akkoord met opneming van zijn persoonsgegevens in de administratie van PayPro en de Stichting. Deze persoonsgegevens omvatten, naam, adres, woonplaats en de overige gegevens die bij of naar aanleiding van de Raamovereenkomst zijn verstrekt en welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Raamovereenkomst. PayPro zal deze vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij:
  1. dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van Betalingen uit hoofde van de Raamovereenkomst; of
  2. voor zover gegevens, op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.
 29. Geheimhouding PayPro zal tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten aangaande alle vertrouwelijke gegevens betreffende Cliënt, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.
 30. Geschillen tussen de Cliënt en PayPro
  1. Op alle betrekkingen tussen Cliënt en PayPro is Nederlands recht van toepassing.
  2. Klachten over de dienstverlening van PayPro dienen schriftelijk, voorzien van naam, adres en vestigingsplaats van Cliënt en een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend bij PayPro ter attentie van de directie.
  3. Cliënt kan, indien PayPro naar het oordeel van Cliënt de klacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet naar tevredenheid of niet tijdig heeft afgehandeld, een geschil aanhangig maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening conform de daarvoor geldende reglementen.
  4. In afwijking van lid 3 van dit artikel kan een geschil over de dienstverlening van PayPro bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.